پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

آموزش ساخت جدول در html

tahlildadeh 3 سال پیش

آموزش طراحی سایت - آموزش ساخت جدول در html

 

آموزش Table در HTML

جدول های HTML به نویسندگان وب اجازه می دهند تا داده هایی مانند متن، تصاویر، لینک ها، جدول های دیگر و غیره در ردیف ها و ستون ها تنظیم کنید. جدول های HTML با استفاده از برچسب < table> ایجاد می شوند که در آن برچسب < tr> برای ایجاد ردیف ها و برچسب < td> برای ایجاد داده های سلول ها استفاده می شوند.

مثال:
 

نمونه یک

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>HTML Tables</title>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>Row 1, Column 1</td>
      <td>Row 1, Column 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Row 2, Column 1</td>
      <td>Row 2, Column 2</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

ویژگی های colspan و rowspan

اگر بخواهید دو یا بیشتر از دو ستون را با هم تلفیق کنید از ویژگی colspan استفاده می کنید. به طور مشابه اگر بخواهید دو یا بیشتر از دو ردیف را در یک ردیف تلفیق کنید از rowspan استفاده کنید.

مثال:

نمونه سه

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>HTML Table Colspan/Rowspan</title>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Column 1</th>
      <th>Column 2</th>
      <th>Column 3</th>
    </tr>
    <tr><td rowspan="2">Row 1 Cell 1</td><td>Row 1 Cell 2</td><td>Row 1 Cell 3</td></tr>
    <tr><td>Row 2 Cell 2</td><td>Row 2 Cell 3</td></tr>
    <tr><td colspan="3">Row 3 Cell 1</td></tr>
  </table>
</body>
</html>

پس زمینه ی جدول

می توانید به دو روش زیر برای جدول خود زمینه ای تنظیم کنید.

 • ویژگی Bg color: می توانید رنگ زمینه را برای همه ی جدول و یا تنها برای یک سلول تنظیم کنید.
 • ویژگی background: می توانید یک تصویر را برای کل جدول یا تنها یک سلول تنظیم کنید.

همچنین می توانید با استفاده از ویژگی bordercolor رنگ حاشیه را نیز تنظیم کنید.

مثال:

نمونه چهار

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>HTML Table Background</title>
</head>
<body>
  <table border="1" bordercolor="green" bgcolor="yellow">
    <tr>
      <th>Column 1</th>
      <th>Column 2</th>
      <th>Column 3</th>
    </tr>
    <tr><td rowspan="2">Row 1 Cell 1</td><td>Row 1 Cell 2</td><td>Row 1 Cell 3</td></tr>
    <tr><td>Row 2 Cell 2</td><td>Row 2 Cell 3</td></tr>
    <tr><td colspan="3">Row 3 Cell 1</td></tr>
  </table>
</body>
</html>

در اینجا مثالی در رابطه با استفاده از ویژگی background می بینید. در این مثال ما از تصویری موجود در image directory استفاده کرده ایم.

نمونه پنج

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>HTML Table Background</title>
</head>
<body>
  <table border="1" bordercolor="green" background="/images/test.png">
    <tr>
      <th>Column 1</th>
      <th>Column 2</th>
      <th>Column 3</th>
    </tr>
    <tr><td rowspan="2">Row 1 Cell 1</td><td>Row 1 Cell 2</td><td>Row 1 Cell 3</td></tr>
    <tr><td>Row 2 Cell 2</td><td>Row 2 Cell 3</td></tr>
    <tr><td colspan="3">Row 3 Cell 1</td></tr>
  </table>
</body>
</html>

آموزش html css

طول و عرض جدول

شما می توانید طول و عرض جدولی را با استفاده از ویژگی های width و height تنظیم کنید. شما می توانید طول و عرض جدول را به پیکسل و یا متناسب با درصد صفحه ی جاری تنظیم کنید.

مثال:

نمونه شش

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>HTML Table Width/Height</title>
</head>
<body>
  <table border="1" width="400" height="150">
    <tr>
      <td>Row 1, Column 1</td>
      <td>Row 1, Column 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Row 2, Column 1</td>
      <td>Row 2, Column 2</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

شرح جدول

برچسب caption یک توضیح یا یک تیتر برای جدول می باشد که در بالای جدول نمایش داده می شود. این برچسب در ورژن های جدید HTML/XHTML توصیه می شود.

مثال:

نمونه هفت

  <title>HTML Table Caption</title>
  <table border="1" width="100%">
    <caption>This is the caption</caption>
    <tr>
      <td>row 1, column 1</td>
      <td>row 1, columnn 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>row 2, column 1</td>
      <td>row 2, columnn 2</td>
    </tr>
  </table>

تیتر، بدنه و پاورقی جدول

جدول ها می توانند به سه بخش تقسیم شوند: تیتر، بدنه و پاورقی جدول. عنوان و فوت(tfoot) در واقع شبیه به تیتر و پاورقی در یک فایل پردازش word می باشند که برای هرصفحه یکی می باشد، در حالیکه بدنه همان نگه دارنده ی محتوای اصلی جدول می باشد.
سه عنصر برای مجزا کردن عنوان، بدنه و فوت در یک جدول عبارتند از

 • < thead> - برای ایجاد یک تیتر مجزا
 • < tbody>- برای نشان دادن بدنه ی اصلی جدول
 • < tfoot> - برای ایجاد یک پاورقی مجزا در یک جدول

یک جدول برای نشان دادن صفحات و گروه های مختلف یک داده، ممکن است دارای عناصر مختلفی باشد، اما ظاهر شدن برچسب های و قبل از زیاد مهم نیست.

مثال:

نمونه هشت

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>HTML Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1" width="100%">
    <thead>
      <tr>
        <td colspan="4">This is the head of the table</td>
      </tr>
    </thead>
    <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="4">This is the foot of the table</td>
      </tr>
    </tfoot>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Cell 1</td>
        <td>Cell 2</td>
        <td>Cell 3</td>
        <td>Cell 4</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>

جدول های تودرتو

آموزش طراحی سایت با html

شما می توانید از یک جدول در داخل جدولی دیگر استفاده کنید. نه تنها جدول ها، بلکه می توانید تمام برچسب ها را در داخل برچسب داده ی استفاده کنید.

مثال:

در زیر مثالی را از استفاده ی یک جدول و برچسب های دیگر در داخل یک سلول مشاهده می کنید. 

جهت مشاهده  کدها برروی آموزش طراحی سایت کلیک نمایید

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

شما در این سایت آموزشی با مقالات,کتاب,PDF,فیلم های آموزشی رایگان و همین طور دوره آموزش برنامه نویسی به زبان های C#,HTML5,ASP,MVC,SQL,اندروید,React,وردپرس ...

آخرین پست های من
سربرگ HTML 2 سال پیش HTML Marquees 2 سال پیش HTML Embed Multimedia 3 سال پیش فرم های html 3 سال پیش